Loading...

recht-raad logo small

Aansprakelijkheid werkgever voor een arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van het werk, waarbij de werknemer schade lijdt.

Op de werkgever rust de zorgplicht om werknemers te laten werken in een veilige werkomgeving en met veilige hulpmiddelen en gereedschappen. Daarbij moet de werkgever er rekening mee houden dat werknemers zich niet altijd houden aan instructies en/of door routine of werkdruk mogelijk niet altijd even verstandig handelen.

De werkgever is bij een ongeval aansprakelijk, omdat niet de beoogde veilige werkplek ter beschikking staat aan de werknemers.

fall 1458757 640

Werkgever is al snel aansprakelijk


De werknemer hoeft bij een arbeidsongeval slechts te stellen dat hij onder werktijd door een ongeval schade heeft opgelopen en dat de werkgever verantwoordelijk is, omdat de werkomstandigheden onvoldoende veilig waren.
De werkgever kan zich slechts verweren tegen de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval door aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, dat zeer lastig is. Ook als de werkgever kan bewijzen dat de werknemer volledig verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval gaat de werkgever vrijuit. Eigen schuld van de werknemer wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen.
Het komt erop neer dat slechts in uitzonderingsgevallen een werkgever niet aansprakelijk is voor de schade die ontstaat bij een arbeidsongeval.
In het licht daarvan is de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 13 november 2023 opmerkelijk (ECLI:NL:RBDHA:2023:21227).

Wat was het geval?


Een werkneemster brak haar been toen ze haar werkplek achter de receptie betrad. De vrouw viel achter de balie, die ongeveer 8 meter lang is met slechts 1,2 meter ruimte erachter. Achter de receptie stonden verschillende bureaustoelen, en volgens de vrouw was de vloer glad. De exacte oorzaak van haar val blijft echter onduidelijk. De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk omdat zij vond dat de ruimte te klein te glad en te rommelig was. De werkgever verwerpt de aansprakelijkheid, wijzend op een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Wat vindt de rechter?

De rechter stelt dat het incident kan worden beschouwd als een alledaags ongeval dat zich ook buiten werktijd voordoet. Werknemers worden geacht zich bewust te zijn van dergelijke risico's, waarvoor de werkgever geen specifieke waarschuwingen hoeft te geven.
De rechter concludeert dat de werkplek aan de normen voldeed en niet als risicovol kan worden beschouwd. Hoewel de ruimte beperkt was, was dit geen onaanvaardbaar risico dat specifieke instructies of maatregelen van de werkgever vereiste.
De rechter vindt dat onopgeruimde bureaustoelen vragen om extra oplettendheid van de werknemer en niet om veiligheidsmaatregelen van de werkgever. De rechter benadrukt dat rommel een veelvoorkomend risico is en dat werknemers extra alert moeten zijn bij het omgaan met dergelijke situaties. De werkgever was niet verplicht om de werknemer te waarschuwen voor het struikelgevaar van de bureaustoelen, aangezien dit als een alledaags risico wordt beschouwd.
De rechter concludeert dat het incident het resultaat was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor de werkgever niet aansprakelijk kan worden gehouden. De werkgever heeft de zorgplicht niet geschonden.

Conclusie:

Het incident wordt beschouwd als een alledaags ongeval dat niet het gevolg was van nalatigheid van de werkgever. Hoewel rommel op de werkplek vaak een schending van de zorgplicht oplevert, gold dit niet voor de situatie achter de receptie.

Tip voor werknemers en collega's: ruim altijd je rommel op. smiley 163510 640
Aanmelden nieuwsbrief