Loading...

recht-raad logo small

Heeft aannemer recht om gebreken te herstellen?

herstelrecht aannemer

Het herstelrecht van de aannemer

Een vraag die onze juristen en advocaten regelmatig krijgen is de volgende:

Ik heb een aannemer in de arm genomen om een klus te doen. De aannemer voert zijn werk niet goed uit . Ik heb hierdoor geen vertrouwen meer in deze aannemer. Kan ik van deze aannemer afscheid nemen en een andere aannemer de klus goed laten afmaken?

Deze vraag is zeer begrijpelijk. Immers als er sprake is van gebreken in de uitvoering van het werk, dan smelt algauw het vertrouwen in de ingeschakelde aannemer. De opdrachtgever wil dan vaak de gebreken liever door een andere aannemer laten herstellen.

De juridische kwestie is echter: 'moet opdrachtgever de aannemer in een dergelijk geval toch in de gelegenheid stellen om de gebreken zelf te herstellen?'

Wat zegt de Wet?

Op grond van artikel 7:759 lid 1 (BW) is de aannemer verplicht tot herstel van gebreken in het werk waarvoor hij  aansprakelijk is. Vertoont het werk gebreken, dan moet de opdrachtgever de aannemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Hiervoor zal de opdrachtgever een brief moeten sturen, waarin de opdrachtgever de aannemer een redelijke termijn stelt om aan zijn herstelverplichting te voldoen.
Als de aannemer de gebreken binnen een redelijke termijn herstelt is hij meestal geen vervangende schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.
Het zelf herstellen van gebreken zal voor de aannemer in het algemeen goedkoper zijn, dan het vergoeden van herstel dat is verricht door een derde.
Als de aannemer weigert de gebreken te herstellen kan de opdrachtgever de gebreken door een derde laten herstellen. De daarmee gepaard gaande kosten kunnen in dat geval worden verhaald op de oorspronkelijke aannemer.

Uitzonderingen op het herstelrecht van de aannemer

Op de hiervoor genoemde hoofdregels gelden een aantal uitzonderingsgevallen, namelijk:

  • als de noodzakelijke herstelwerkzaamheden tot groot nadeel voor de opdrachtgever leiden;
  • als geen goed resultaat van het herstel is te verwachten omdat de aannemer onbekwaam is;

In deze gevallen hoeft de opdrachtgever de aannemer niet in de gelegenheid te stellen om de gebreken zelf te herstellen. De opdrachtgever moet dit echter wel deugdelijk kunnen onderbouwen.

Bestel modelbrief ingebrekestelling aannemer

Als opdrachtgever is het dus van belang dat u in geval van gebreken in het uit te voeren werk  uw aannemer op de juiste wijze in gebreke stelt. U kunt daartoe een voorbeeldbrief bij ons bestellen.

In het geval uw aannemer ook na de ingebreke stelling de gebreken niet goed of niet tijdig herstelt, kunt u overwegen de aanneemovereenkomst te ontbinden. Lees hierover meer op onze website bouwrecht-advocaat

Vragen over bouwzaken en het herstelrecht van aannemers?  Neem contact met ons op

Bij een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer raken de verhoudingen vaak verstoord. Toch zal de opdrachtgever een aannemer, ook als de verhoudingen verstoord zijn, de mogelijkheid moeten bieden om gebreken te herstellen.
Doet hij dat niet, dan kan in veel gevallen niet met succes schadevergoeding worden gevorderd van de aannemer. In dat geval dient een opdrachtgever dus zelf zorg te dragen voor de kosten van het herstel van de gebreken.
Doet een dergelijke situatie zich bij u voor en heeft u hier vragen over, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief