Loading...

recht-raad logo small

Huurrecht woonruimte - rechtshulp bij uw huurzaak
Huurrecht Woonruimte: definitie en verplichtingen

Het huurrecht woonruimte is een aparte sectie binnen het burgerlijk recht en is van toepassing bij het huren of verhuren van een woning. De exacte regels hieromtrent zijn in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. Met woonruimte worden alle gebouwde onroerende zaken bedoeld die de bestemming wonen hebben. Ook een roerend goed als een woonwagen kan onder het begrip woonruimte vallen.

Het huurrecht beschrijft de juridische regels die van toepassing zijn op het gebied van huur. Bij woonruimte kunnen verhuurder en huurder vaak niet van die regels afwijken door andersluidende afspraken te maken.. Zo kunnen huurder en verhuurder niet met elkaar afspreken dat huurder geen huurbescherming toekomt als dat volgens de wet wel het geval is. Ofwel de huurder van woonruimte wordt vaak 'beschermd' door de wet.

Welke onderwerpen vallen onder het huurrecht woonruimte

Er zijn veel onderwerpen die in wetten worden geregeld ten aanzien van de huur van woonruimte. We noemen hieronder een aantal:

  • huurperiode
  • huurprijzen
  • huurgebreken
  • betaling huursom
  • veranderingen aan het gehuurde tijdens de huur
  • onderhoud door huurder
  • onderhoud en reparatie door verhuurder
  • oplevering bij einde huurovereenkomst
  • terugbetalen waarborgsom


De verplichtingen van de verhuurder

Bent u de verhuurder van gebouwd onroerend goed? Dan gelden er voor u diverse verplichtingen. Zo dient u de woning ter beschikking te stellen en het ongestoord huurgenot te verschaffen. Daarnaast bent u degene die instaat voor materiële en immateriële gebreken die niet aan de huurder zijn te wijten en niet te beschouwen zijn als kleine herstellingen.  Indien er sprake is van gebreken, bent u als verhuurder verplicht om deze te verhelpen wanneer de huurder u daarom verzoekt. Enkel kleine herstelwerkzaamheden dienen door de huurder te worden uitgevoerd.

De verplichtingen van de huurder

Uiteraard kent ook een huurder verplichtingen. Zo dient deze partij uiteraard de afgesproken huurprijs te voldoen, maar ook goed huurderschap te tonen. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de huurder zorgvuldig dient om te gaan met het onroerend goed en de huur tijdig te betalen. Ook is de huurder verplicht de woonruimte te gebruiken zoals afgesproken is. Dit noemt men ook wel de contractuele bestemming. Onderverhuur of ingebruikgeving aan een ander zal in het algemeen niet zijn toegestaan. Ook dient een huurder geen overlast te bezorgen aan anderen.

Wat te doen als huurverplichtingen niet worden nagekomen?

Als huurder of verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt is het meestal zaak de verhuurder of huurder eerst te verzoeken en zo nodig te sommeren zijn verplichtingen alsnog na te komen. Gebeurt dat niet dan is het verstandig een huurrecht advocaat in te schakelen.
Een huurecht advocaat kan nakoming van de verplichtingen afdwingen of mogelijk zelfs ontruiming of ontbinding van de huurovereenkomst bewerkstelligen.

huurrecht advocaat

Waar vind ik een goede huurrecht advocaat of jurist?

De juristen en advocaten van Recht & raad hebben veel ervaring met huurzaken, al meer dan 25 jaar! Wij kunnen u dan ook goed en vlot helpen tegen schappelijke tarieven. Dus heeft u een huurkwestie? Bel 020 6890 863 of mail ons direct.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief