Loading...

recht-raad logo small

Onrechtmatige hinder

geluidsoverlast

Weg met die haan!

Dag in dag uit bij het krieken van de dag te worden gewekt door het gekraai van de haan van de buren en niet meer in slaap kunnen komen omdat het 'kukelekuen' uren aanhoudt is niet alleen hinderlijk maar leidt tot ernstige stress door chronisch slaapgebrek.

In onderstaande zaak kwamen de buren er onderling niet uit. De zaak kwam voor de rechter. Hoe luidde het vonnis? Moest de haan weg?

Wat was het geval?

Buurvrouw en buurman huurden beide van dezelfde verhuurder een woningbouwvereniging. Op enig moment heeft buurman in zijn achtertuin een kippenren en nachthok geplaatst met daarin zes kippen en één haan. 

Buurvrouw ondervindt zowel ’s ochtends vroeg als overdag (geluids)hinder van het gekraai van de haan waardoor zij last heeft van slaapgebrek en stress. Buurvrouw kaart de overlast aan bij de verhuurder. Deze had van andere omwonende ook al klachten ontvangen over het gekraai van de haan.

De verhuurder heeft buurman verzocht om rekening te houden met de buren en de overlast te minderen. Verder heeft zij geopperd om buurbemiddeling in te schakelen, indien buurman met zijn buren niet tot een oplossing kan komen.

Buurbemiddeling is bij buurman langs geweest, maar buurman wilde hieraan niet meewerken. Buurbemiddeling heeft daarna nogmaals gepoogd om het gesprek met buurman aan te gaan, maar buurman weigerde opnieuw zijn medewerking.

Naar aanleiding van de aanhoudende klachten van de buurt heeft verhuurder een onafhankelijke geluidsmeting laten uitvoeren. Uit het onderzoeksrapport volgt dat het haangekraai een gemiddeld gemeten decibel van 63,1 bevat.

De verhuurder legt de kwestie aan de rechter voor

Zij vordert dat de buurman de door hem gehouden haan verwijdert en dat hem wordt verboden een andere haan te houden. De verhuurder stelt dat buurman tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de wet en de huurovereenkomst. De haan van buurman veroorzaakt ernstige en structurele hinder die leidt tot klachten van buren. De verhuurder stelt zich ten doel haar huurders een rustig woongenot te verschaffen, maar is daar nu niet toe in staat. Buurman is verplicht zich te gedragen als een goed huurder. Het belang van buurman bij het behouden van de haan is ondergeschikt aan het belang van de buurt en aan dat van de verhuurder. De verhuurder verwijst onder meer naar het onderzoeksrapport, waaruit volgt dat de haan ernstige en aanhoudende overlast veroorzaakt. De haan kraait dagelijks veelvuldig en op ongepaste tijden. Niet alleen buurvrouw, maar ook andere buren ervaren in meer of mindere mate overlast.

Het verweer van buurman komt erop neer dat hij ontkent dat de haan overlast veroorzaakt. Hij voert verder aan dat overlast een subjectieve beleving is en van persoon tot persoon verschilt. In de visie van buurman veroorzaakt de haan geen structurele en ernstige overlast

Wat vindt de rechter?

De rechter is het met buurman eens dat zoveel mogelijk aan objectieve maatstaven getoetst moet worden. Hij zoekt daarom aansluiting bij de handreiking industrielawaai die een maximale norm overdag hanteert van 55 decibel. De kantonrechter concludeert dat dit betekent dat het gekraai van de haan de geluidsgrenzen overschrijdt, nu het zelfs de maximale norm overdag ruimschoots overschrijdt.

De rechter overweegt dat het zeer aannemelijk is dat de haan van gedaagde in en om het gehuurde voor ernstige en herhaalde overlast zorg. Uit de aanhoudende klachten blijkt bovendien dat de haan vroeg begint te kraaien, overdag voor veel overlast zorgt en de nachtrust verstoort.

Het belang van de verhuurder en de omwonenden om op korte termijn gevrijwaard te worden van (geluids)overlast weegt zwaarder dan het belang van gedaagde om zijn haan te mogen houden. De vordering van de verhuurder wordt toegewezen. De rechter wenst te benadrukken dat buurman enkel wordt verplicht om de haan ergens anders onder te brengen bijvoorbeeld bij een (kinder)boerderij Er is immers niet gevorderd dat de haan van zijn leven moet worden beroofd.

Onrechtmatige hinder is niet toegestaan

Wat leert nu dit verhaal? Het toebrengen van ernstige (geluids)hinder is niet toegestaan. Als ernstige hinder zich voordoet kan een verbod worden gevorderd bij de rechter. De rechter hanteert bij voorkeur objectieve maatstaven. Ondervindt u ook ernstige hinder ( bijvoorbeeld van geluid, naburige bomen, etc.) neem contact met ons op en vraag naar de juridische mogelijkheden.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief