Loading...

recht-raad logo small

Ontslag (beëindiging arbeidsovereenkomst)

ontslag

In het navolgende zal kort worden ingegaan wanneer en op welke wijze de arbeidsovereenkomst kan eindigen. See for English: dismissal lawyer. and dismissal compensation Dutch Law

a. Proeftijd
Tijdens de bedongen proeftijd kan ieder der partijen eenzijdig, zonder reden, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen.
Indien een proeftijd is bedongen kan de arbeidsovereenkomst ook vóór de feitelijke aanvang van de werkzaamheden door ieder der partijen worden beëindigd. Voor ontslag in de proeftijd is uiteraard vereist dat de overeengekomen proeftijd geldig. Klik voor de geldigheidseisen op: ontslag in proeftijd.
b. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, tenzij bij CAO of individuele overeenkomst opzegging is voorgeschreven.
De verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt eveneens van rechtswege. U kunt een contract twee keer verlengen mits de totale contractsduur niet meer bedraagt dan drie jaar. Bij een derde verlenging, of indien de contractsduur méér dan drie jaar bedraagt wordt de arbeidsovereenkomst automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en is opzegging met de daarbij behorende toestemming van het UWV noodzakelijk. Zie voor nadere informatie over ontslag via het UWV: beëindiging met wederzijds goedvinden

c. Pensioengerechtigde leeftijd
Indien beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de pensioengerechtigde leeftijd in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, zal dat in het algemeen voldoende zijn voor de stelling dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

d. Wederzijds goedvinden
Indien partijen uitdrukkelijk akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit ook beide wensen, is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Meestal wordt hiervoor door partijen een schriftelijke vaststellingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst aangegaan. Indien een dergelijke overeenkomst op de juiste manier is opgesteld is deze ww-veilig: lees voor nadere informatie: ww veiligheid van een vaststellingsovereenkomst. en inhoud vasttellingsovereenkomst. Een juridisch correct voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst kunt u hieronder bestellen:

e. Opzegging

Ieder der partijen kan in beginsel de arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is echter voor de werkgever een ontslagvergunning vereist. Na verkregen vergunning is opzegging mogelijk en dient de geldende opzegtermijn in acht te worden genomen. Het niet in acht nemen van deze termijn leidt niet tot nietigheid van het ontslag, maar tot schadeplicht.
De ontslagvergunning dient u aan te vragen bij het UWV-werkbedrijf. Het spreekt vanzelf dat om een gunstige afloop teweeg te brengen deze aanvraag goed moet worden onderbouwd ( zie: checklist bedrijfseconomisch ontslag ). Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd vanwege bedrijfseconomische redenen( bedrijfseconomisch ontslag),  of om reden dat werknemer langer dan 2 jaar ziek is. Ontslag vanwege slecht functioneren van de werknemer dient u aan te vragen bij de kantonrechter.

f. Ontslag op staande voet
Heeft zich een dringende reden voorgedaan dan kan de arbeidsovereenkomst met directe ingang eenzijdig worden beëindigd zonder dat de opzegbepalingen in acht dienen te worden genomen. Dit noemt men een ontslag op staande voet.
Voor een geldig ontslag op staande voet dient de reden meteen aan de werknemer te worden medegedeeld en het ontslag dient daaraanvolgend direct te worden verleend. Echter ook de "dringende reden" dient de strenge toets van de rechter te kunnen doorstaan. Met andere woorden: de werknemer dient het wel heel bont te hebben gemaakt ( denk aan diefstal, geweld en fraude ) wil de rechter een gegeven ontslag op staande voet honoreren. Een lichtvaardig gegeven ontslag op staande voet komt u dan ook duur te staan. Het is daarom raadzaam om na zo'n ontslag zekerheidshalve alsnog een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de Kantonrechter ( waarover hieronder meer ).

Modelbrief ontslag op staande voet:

Om fouten te voorkomen bij ontslag op staande voet hebben wij een juridisch correcte voorbeeldbrief voor u opgesteld. De voorbeeldbrief kunnen u hieronder bestellen:

g. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter
Ieder der partijen is bevoegd in geval van een ontslagprocedure de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Dit kan echter niet om bedrijfseconomische redenen omdat dan het UWV bevoegd is. De kantonrechter kan bijvoorbeeld wel ontbinden in geval van een verstoorde arbeidsrelatie , misdragingen van werknemer of disfunctioneren. Bij een ontbinding op grond daarvan zal in de meeste gevallen de kantonrechter een vergoeding toekennen ten gunste van de werknemer en ten laste van de werkgever. Die vergoeding zal meestal bepaald worden conform de regels van de transitievergoeding.

Rechtshulp voor ondernemers en werknemers

Recht & Raad kan rechtshulp verlenen aan werknemers en werkgevers via onze arbeidsadvocaten en juristen. Voor werkgevers hebben wij een speciaal juridisch abonnement samengesteld, waardoor u als ondernemer een geheel jaar lang voorzien bent van rechtshulp tegen een laag tarief. Klik voor nadere info op: juridisch abonnement

 For information in English: read redundancy and dismissal in the Netherlands

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863