Loading...

recht-raad logo small

Ontslag tijdens ziekte

Kan ik een werknemer ontslaan tijdens ziekte?

U heeft een werknemer in dienst die ziek is. Dat is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Een zieke werknemer kost veel geld want het loon dient te worden doorbetaald en u heeft veel verplichtingen om de werknemer te re-integreren.
U vraagt zich dan ook af: kan ik deze narigheden voorkomen door de arbeidsovereenkomst met werknemer te beëindigen? Wat zijn de (on)mogelijkheden?

Vergaande ontslagbescherming

In beginsel kunt u tijdens de eerste 2 jaar van ziekte de werknemer niet ontslaan. Er geldt dan een zogenaamd opzegverbod.
Ontslag tijdens ziekte is dus meestal niet mogelijk. Dit betekent dat het UWV u geen toestemming zal geven het dienstverband met werknemer op te zeggen zolang werknemer ziek is. Slechts in het geval u kan aantonen dat werknemer binnen 4 weken na de ingediende ontslagaanvraag weer hersteld zal zijn, kan een ontslagvergunning door het UWV worden verleend.

ontslag ziekte

In welke gevallen is ontslag tijdens ziekte wél mogelijk?

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als uw werknemer 2 jaar ziek is kunt u als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. U heeft daarvoor echter wel voorafgaande toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf (UWV) zal die vergunning alleen afgeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• Werknemer kan door zijn ziekte zijn functie niet meer vervullen;
• de verwachting is dat werknemer niet binnen 26 weken weer aan werk kan (ook niet in geval van bijscholing);
• u heeft als werkgever met uw werknemer voldoende reïntegratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Werknemer meldt zich ziek ná ontslagaanvraag

Als u een ontslagaanvraag indient bij het UWV om bedrijfseconomische redenen en werknemer meldt zich daarna ziek, dan geldt de ontslagbescherming tijdens ziekte niet. Het UWV kan dan gewoon een ontslagvergunning afgeven die u vervolgens kunt gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen

Ontslag op staande voet

Als werknemer zich ernstig misdraagt, waardoor er ontslag op staande voet kan worden gegeven dan kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd ook al is de werknemer ziek. Ziekte is derhalve geen ‘vrijbrief’ voor misdragingen.

Contract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd loopt automatisch van rechtswege af op de afgesproken einddatum.. Dat betekent dat u het arbeidscontract niet hoeft op te zeggen en er dus ook geen opzegverbod tijdens ziekte geldt. De zieke werknemer gaat derhalve op de afgesproken einddatum uit dienst, tenzij u het contract wenst te verlengen.
Overigens dient u nog wel tijdig aan te zeggen dat de het contract niet (of wel) verlengd wordt.

Ontslag in proeftijd

Tijdens de looptijd van een overeengekomen proeftijd is ( vrijwel ) altijd ontslag mogelijk. U kunt derhalve tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen, ook al is de werknemer ziek. Het is echter beter om het ziek zijn niet als reden op te geven voor het ontslag in de proeftijd.

Ontslag bij frequent ziek zijn

Als uw werknemer zo vaak ziek is dat het ziek zijn onevenredig zwaar drukt op zijn collega’s die telkens het werk moeten overnemen, kan dit voor de rechter reden zijn om een gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst te honoreren. In de praktijk zijn de rechters echter terughoudend met het honoreren van een dergelijk ontslagverzoek. Een ontslagverzoek heeft pas kans als door het vaak ziek zijn de gevolgen voor het bedrijf en de collega’s bijzonder nadelig zijn en de werkomstandigheden niet zodanig gewijzigd kunnen worden dat werknemer minder vaak ziek wordt.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming van werkgever en werknemer is altijd mogelijk, ook tijdens ziekte. Maar een dergelijke beëindiging is vaak niet verstandig voor de werknemer, omdat hij dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of Ziektewet-uitkering.
Slechts in die gevallen dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is of samenhangt met de arbeidsrelatie of arbeidsomstandigheden kan een ontslag met wederzijds goedvinden een goede oplossing zijn. Vraag hierover altijd advies aan onze specialisten. Ook is een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte vaak een mogelijkheid. Lees meer over de juridische oplossingen via een onderlinge regeling op: wat is een vaststellingsovereenkomst?

Ontbinding door de rechter

Bij de rechter kan altijd ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd als er zich een ontslaggrond voordoet zoals deze in de wet staan omschreven. De belangrijkste ontslaggronden in de praktijk zijn: disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen van werknemer. Arbeidsongeschiktheid is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

Als u als werkgever bij de kantonrechter ontslag verzoekt van een zieke werknemer, zal de rechter goed nagaan of de ontslagreden niet samenhangt met de ziekte. Als het gevraagde ontslag wel te maken heeft met de ziekte zal de rechter niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan.

Ontslag bij burn out

Als een werknemer burn out is, is hij/zij vaak arbeidsongeschikt, ofwel ziek. Meestal is de ziekte dan gerelateerd aan het werk.  Als het werk niet verlicht kan worden, kan het nuttig zijn werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd.  Het komt regelmatig voor dat werknemers met een beëindigingsregeling akkoord gaan omdat zij minder stressvol werk zoeken. Onze juristen kunnen u helpen met het aanbieden en opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Rechtshulp bij ontslag tijdens ziekte

Het ontslaan van een zieke werknemer is lastig en vaak niet mogelijk. Kostbare fouten in dat proces zijn zo gemaakt. Neem daarom altijd contact op met onze arbeidsrecht specialisten. Wij geven inmiddels meer dan 20 jaar rechtshulp en juridische advies, o.a. bij vaststellingsovereenkomsten. Bel 020 – 6890 863 of mail.

Kijk voor andere ontslagonderwerpen, ook op:

- ontslag verwijtbaar handelen en gedrag;
- ontslag op staande voet

Aanmelden nieuwsbrief