Loading...

recht-raad logo small

Overeenkomst van opdracht opzeggen

Overeenkomst van opdracht opzeggen. Kan dat? Vergoeding verschuldigd?

Voor het rechtsgeldig kunnen opzeggen of ontbinden van een arbeidsovereenkomst is toestemming nodig van het UWV of de rechter. Maar hoe zit het met het beëindigen van een opdrachtovereenkomst?. Is voorafgaande toetsing dan noodzakelijk? en heeft de opgezegde opdrachtnemer recht op een vergoeding?

overeenkomst van opdracht opzeggen schadevergoeding

Is een opdrachtnemer beschermd tegen opzegging van de opdrachtovereenkomst?

Tenzij contractueel tussentijdse opzegging is uitgesloten heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te allen tijde op te zeggen en kan dit in iedere vorm doen. Dit geldt voor alle overeenkomsten van opdracht, dus ongeacht of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, ongeacht of de overeenkomst een inspannings- of resultaatverbintenis inhoudt en ongeacht de grootte van partijen. In het algemeen is een voldoende zwaarwegende grond niet nodig.

Pas als een opzegtermijn, eventueel aangevuld met een (schade)vergoeding, de opdrachtnemer niet de compensatie kan bieden die hij in een concreet geval verdient, wordt aan de opzegbevoegdheid van de opdrachtgever de eis van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging verbonden.

Moet er een opzegtermijn in acht worden genomen?

Op basis van het wettelijk regime aangaande de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever niet verplicht een opzegtermijn in acht te nemen. Niettemin volgt uit de rechtspraak dat de opzeggende opdrachtgever wél een opzegtermijn in acht dient te nemen, tenzij er sprake is van een dringende reden.
Maar let op: Is er een opzegtermijn afgesproken in de opdrachtovereenkomst dan moet opdrachtgever zich aan de afgesproken opzegtermijn houden.

Wat is van belang bij het bepalen van de opzegtermijn van een overeenkomst van opdracht?

Ter bepaling van de lengte van de opzegtermijn bestaan geen formules. De opzegtermijn hangt af van de omstandigheden van het geval. De volgende omstandigheden kunnen daarbij onder meer worden betrokken: :

(i) de door de opdrachtnemer gedane investeringen;
(ii) de mate waarin de opdrachtnemer rekening heeft kunnen houden met de nieuwe situatie;
(iii) de tijd en/of kosten die verband houden met de omzetting (van de bedrijfsvoering) van de opdrachtnemer vanwege de opzegging;
(iv) de mate waarin de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer afhankelijk is van de voortzetting van de overeenkomst;
(v) de mate waarin de opdrachtnemer qua omzet afhankelijk is van de opdrachtgever;
(vi) het maatschappelijk belang of belang van een derde dat (indirect) wordt geraakt door de overeenkomst;
(vii) de duur van de samenwerking;
(viii) de door de opdrachtgever opgewekte verwachtingen, respectievelijk het gerechtvaardigd vertrouwen van de opdrachtnemer dat de overeenkomst zou voortduren;
(ix) de frequentie van de samenwerking;
(x) de intensiteit van de samenwerking;
(xi) de exclusiviteit van de samenwerking; (xii) de waarschuwingen van de opdrachtgever voorafgaand aan de opzegging en (xiii) de reden(en) voor de opzegging.

Opzegvergoeding verschuldigd?

In principe kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen zonder een (schade)vergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtnemer. Dit geldt wanneer de opdrachtgever de opzegtermijn respecteert of afkoopt. De opzegtermijn compenseert de opdrachtnemer voor de opzegging.
De enkele omstandigheid dat de opdrachtnemer door de opzegging schade heeft geleden, bijvoorbeeld doordat investeringen nog niet zijn terugverdiend, is niet voldoende voor toekenning van een vergoeding.
Het algemene beeld van de rechtspraak is dat elke opdrachtnemer groot of klein slechts in uitzonderlijke gevallen recht heeft op een aanvullende (schade)vergoeding. Er zijn echter gevallen waarin de opdrachtnemer onder bepaalde omstandigheden recht kan hebben op een aanvullende (schade)vergoeding naast de opzegtermijn. Het recht op een aanvullende (schade)vergoeding kan zich voordoen in twee gevallen: ten eerste als de opzegtermijn niet voldoende is voor de opdrachtnemer om de gemaakte kosten terug te verdienen of ten tweede als de opzegging bepaalde schade veroorzaakt die buiten het normale bedrijfsrisico van de opdrachtnemer valt.

Opzegging door opdrachtnemer

De opdrachtnemer heeft veel minder mogelijkheden om op te zeggen dan de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan alleen een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen. Vaak wordt hiervoor een opzegtermijn van 1 of 2 maanden in de opdrachtovereenkomst opgenomen.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door opdrachtnemer worden opgezegd (tenzij anders afgesproken) . De opdrachtnemer moet dan ook gewoon door blijven werken tot de bepaalde tijd verstreken is of het werk is verricht.

Samengevat komt het erop neer dat een opdrachtgever in principe vrij is om een duurovereenkomst van opdracht op te zeggen zonder schadevergoeding, zolang hij de opzegtermijn respecteert. In uitzonderlijke gevallen, waarin de opzegtermijn niet voldoende is om de opdrachtnemer te compenseren, kan de opdrachtnemer onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een aanvullende (schade)vergoeding op basis van redelijkheid en billijkheid.
De opdrachtnemer kan alleen een opdrachtovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen.

Rechtshulp nodig bij opzeggen opdrachtovereenkomst?

Heb je een juridische vraag of geschil over de opzegging van een overeenkomst van opdracht? Bel of mail dan onze specialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en kunnen je goed helpen.

Rechtshulp nodig bij opzeggen opdrachtovereenkomst
Aanmelden nieuwsbrief