Loading...

recht-raad logo small

Wat is een verborgen gebrek?

Verborgen gebrek

Informatie en voorbeeldbrieven bij verborgen gebreken leveranties, huizen, auto's , paarden en andere zaken


Als ondernemer of consument sluit u ongetwijfeld regelmatig koopovereenkomsten. U kan daarbij koper of verkoper zijn. Meestal gaan dat soort transacties goed. Het product wordt geleverd en de koopprijs wordt betaald.

Het kan mis gaan als het product een gebrek heeft. Belangrijke vragen zijn dan bijvoorbeeld:

-moet de verkoper het gebrek herstellen?
-moet koper de koopsom betalen? Of kan hij – als al betaald is – zijn geld terugeisen?

Aansprakelijkheid Gebrek

In het algemeen mag de koper verwachten dat het geleverde voldoet aan de door hem gestelde redelijke verwachtingen. Zo mag de koper van een nieuw bedrijfspand verwachten dat er geen asbest inzit en mag de koper van een nieuwe machine verwachten dat de machine niet telkens uitvalt.

Bezit het geleverde niet de eigenschappen die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dan is er sprake van een tekortkoming, ook wel gebrek genoemd.

De verkoper zal in het algemeen niet aansprakelijk zijn voor een gebrek dat de koper had kunnen zien. Immers met een zichtbaar gebrek zal al rekening zijn gehouden bij het bepalen van de (lagere) koopprijs. Discussies gaan daarom meestal over aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

Aansprakelijkheid.

In hoofdlijnen is de verkoper van een gebrekkig product aansprakelijk indien:

  1. het gebrek verborgen was;
  2. het gebrek het normaal gebruik verhindert of het bijzondere gebruik verhindert indien partijen een bijzonder gebruik voor ogen hadden;
  3. koper niet hoefde te twijfelen over de afwezigheid van het gebrek.

Toelichting:

Ad 1: gebreken die koper heeft geconstateerd voor de koop of had kúnnen constateren zijn geen 'verborgen' gebreken.

Ad 2: het zal duidelijk zijn dat een bedrijfspand een lekvrij dak moet hebben om er normaal in te kunnen werken., maar een dak met een lage isolatiewaarde verhindert (meestal) niet een normaal gebruik. De lage isolatiewaarde kan wel een gebrek zijn indien koper en verkoper een bijzonder gebruik als indoor-skibaan voor ogen hadden.

Ad 3: indien de koper van een pand lekkagesporen op de muren ziet, moet hij betwijfelen of het dak wel lekvrij is. De koper van een tweedehands auto moet betwijfelen of de motor nog goed is indien er olie onder de auto ligt.

Bij de definitieve beantwoording van de vraag of de verkoper aansprakelijk is voor het verborgen gebrek spelen nog zaken mee als: had koper een onderzoeksplicht of verkoper een mededelingsplicht?, heeft verkoper garanties gegeven?, is vanwege de 'ouderdom' of ouderdomsclausule van het tweedehands product de verkoper nog wel aansprakelijk?
Voor een nadere toelichting op deze kwesties verwijzen wij u graag naar onze speciale website over verborgen gebreken www.verborgen-gebreken.net en de webpagina's gebreken bij auto's en auto's met schadeverleden.

verborgen gebreken boot schip

Jurdische acties.

Indien de verkoper aansprakelijk is voor het verborgen gebrek, wat kan de koper dan voor juridische maatregelen nemen?
Als de koper de koopsom nog niet betaald heeft, kan hij zijn betaling geheel of gedeeltelijk opschorten. Let op: het niet betaalde bedrag moet in verhouding staan tot de ernst van het gebrek. De koper moet bovendien de verkoper uitdrukkelijk berichten dat hij gebruik maakt van zijn opschortingsrecht. Dat kan uiteraard het beste met een aangetekende brief.

De koper kan ook eisen dat verkoper alsnog goed levert ( bijvoorbeeld de gebreken op zijn kosten herstelt ). Hij eist dan nakoming.

Koper kan er ook voor kiezen – meestal pas nadat verkoper niet alsnog wil of kan nakomen – de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al was voldaan, heeft koper recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van de door hem betaalde koopprijs.

In sommige gevallen is de verkoper er niet slechts toe gehouden de koopsom geheel of deels terug te betalen, maar is hij ook aansprakelijk voor eventuele schade die koper heeft geleden door het gebrek aan het geleverde. Zo was een leverancier van ondeugdelijke kweekbakjes aansprakelijk voor de schade van een mislukte oogst.

Let op: voor bovengenoemde juridische acties is meestal een 'ingebrekestelling' vereist. Bij een ingebrekestelling geeft de koper de verkoper een uiterste termijn om alsnog goed te leveren.
Een 'model-ingebrekestelling' kunt u hieronder bestellen. 

Modelbrief gebreken koophuis

Heeft u als koper van een bestaand huis te maken met (verborgen) gebreken aan uw huis, bijvoorbeeld lekkage of anderszins, bestel dan onderstaande brief om de verkoper van uw huis op de juiste wijze aansprakelijk te stellen:

 

Voorbeeldbrief gebreken auto, motor, boot, caravan, camper

In het geval u een auto (of boot, motor, camper of caravan) met gebreken heeft gekocht, adviseren wij u onderstaande modelbrief te bestellen en te gebruiken, u versterkt dan uw juridische positie. Lees ook onze speciale webpagina over gebreken aan auto's.

 

Paarden: kijk voor informatie over verborgen gebreken bij paarden op: verborgen gebrek paard

Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

Heeft u een zaak ( auto, boot, paard, enz) gekocht met een ernstig gebrek, maar weigert verkoper het gebrek te herstellen of een deugdelijk vervangend exemplaar te leveren, dan kunt u overwegen de koopovereenkomst te ontbinden en uw geld terug te eisen. Gebruik hiervoor onze modelbrief ontbinding koopovereenkomst.

Op tijd melden

Tenslotte is het van belang dat de koper zo snel mogelijk het geleverde inspecteert en direct na ontdekking van een gebrek, dit aan de verkoper meldt. Dit is de zogenaamde 'klachtplicht'. De termijn om succesvol te kunnen klagen is vaak verassend kort en word niet alleen bepaald door wet en rechtspraak, maar kan ook bepaald zijn in de verkoopvoorwaarden.

Rechtshulp

Indien u hulp nodig heeft bij het vorderen van nakoming, schadevergoeding, of terugbetaling, kunt u ons bellen of mailen. Onze verborgen gebreken advocaten en juristen zullen u graag helpen. Uiteraard helpen wij ook ondernemers die zich willen verweren tegen juridische claims.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863