Loading...

recht-raad logo small

Verborgen gebreken auto rechtspraak - jurisprudentieAuto's worden regelmatig geleverd met verborgen gebreken. Maar wat zijn dan de rechten van kopers en verkopers? De rechten blijken niet alleen uit de wet, maar ook uit de rechtspraak ( jurisprudentie ).. Op deze webpagina zullen wij interessante rechtspraak verzamelen die u kan helpen uw rechten te bepalen. Heeft u na lezing professionele rechtshulp nodig? neem dan contact op met onze ervaren juristen en advocaten ( 020 - 6890 863 ). Wij zijn gespecialiseerd in verborgen gebreken zaken! Wilt u eerst zelf de verkoper van uw auto op een juiste juridische wijze in gebreke stellen, bestel dan onze modelbrief verborgen gebreken auto.


gebreken autoauto schadeverleden gebrek

Algemeen:   in de jurisprudentie is ten aanzien van tweedehands auto’s (en dit geldt ook voor tweedehands motoren) uitgemaakt dat wanneer het een verkoper bekend is dat de koper de auto wil gebruiken om daarmee aan het verkeer deel te nemen, als regel moet worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren (HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1338).

Auto met ondeugdelijk herstelde schade
: Koopovereenkomst 2e hands auto. Auto blijkt schade te hebben die niet deugdelijk is hersteld. Vordering tot betaling van herstelkosten, expertise- en diagnosekosten, wordt toegewezen.( Kantonrechter Utrecht 8 februari 2023 RBMNE:2023:415 ).

Auto met verborgen schade en airbag mist: : Uit met name de expertiserapporten van [medewerker DEKRA 1] en [medewerker DEKRA 2] van DEKRA Automotive (producties 6en 7 bij de dagvaarding) blijkt dat er wel degelijk sprake is van gebreken en oude schades die voor [gedaagde] kenbaar hadden moeten en kunnen zijn.

Naar het oordeel van de kantonrechter behoefde [eiser] geen auto met schade en zonder de aanwezigheid van een airbag te verwachten. Dat verkoper niet van de gebreken afwist doet niet ter zake. Rechtbank Limburg, 19-01-2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:339

Koelvloeistof mankement: Naar het oordeel van de kantonrechter mocht [eiser] er bij het sluiten van de koopovereenkomst met [gedaagde] niet vanuit gaan, dat een gebrek als het koelvloeistofmankement zich niet zou voordoen. Daarbij is van belang dat [eiser] een auto heeft gekocht die op het moment van de koop ongeveer 18 jaar oud was, maar liefst 374 duizend kilometer had gereden, en volgens [eiser] voor € 3.625,00 is gekocht. Daarbij heeft [eiser] (wel proefgereden, maar) geen aankoopkeuring verricht, of anderszins een onderzoek gedaan naar de technische staat van de auto., zie: Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2021:2945.

Overmatig gebruik koelvloeistof:  Het hof is van oordeel dat het gebrek aan het koelsysteem van (de motor van) de auto, dat leidt tot extreem overmatig gebruik van koelvloeistof waardoor om de haverklap koelvloeistof moet worden bijgevuld, ertoe leidt dat normaal gebruik van de auto niet mogelijk is. Het gebrek bergt ook het risico in zich dat wanneer het tijdens een autorit door omstandigheden niet mogelijk is om de koelvloeistoftank bij te vullen, de motor oververhit kan raken, wat gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Het betreft geen gebrek dat door koper eenvoudig kon worden ontdekt of hersteld, Gerechtshof te Den Bosch ( 1 oktober 2019 GHSHE:2019:3601 ).
Het hof concludeert dat de aan koper afgeleverde auto niet beantwoordt aan de koopovereenkomst. Omdat het gebrek volgens het Hof ernstig is mag koper de koop ontbinden en heeft hij recht op terugbetaling van de aankoopsom.

Overmatig olieverbruik: Naar het oordeel van de kantonrechter moet een koper van een acht jaar oude auto met een kilometerstand van 180.000, er weliswaar bedacht zijn dat de auto gebreken kan vertonen en dat er reparatiekosten gemaakt moeten worden, maar hoeft de koper niet bedacht te zijn op een motor met een olieverbruik van 1,5 tot 2 liter per 500 kilometer. Ook indien de auto geen direct gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert, moet de auto wel geschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen. Dat is nu niet het geval. Met de auto kan eiseres op dit moment alleen aan het verkeer deelnemen wanneer er meerdere maatregelen worden getroffen, namelijk het continu controleren van het oliepeil en het bijvullen van de olie voordat 500 kilometer is gereden. Die te nemen maatregelen maken dat niet normaal aan het verkeer kan worden deelgenomen. Kantonrechter Zwolle 12 december 2023 RBOVE:2023:5300

Verzaken onderzoeksplicht: De koper van een tweedehands auto moet er daarom in het algemeen rekening mee houden dat de auto eerder gebreken zal vertonen dan een nieuwe auto. Gelet op de aard van de zaak, de hoge leeftijd van de auto, de hoge kilometerstand en de lage koopprijs mocht [eiseres] niet - zonder meer - verwachten dat de auto vrij zou zijn/blijven van gebreken of geen reparatie nodig zou hebben. Als [eiseres] het risico op gebreken had willen verminderen, had zij een nader (technisch) onderzoek naar de staat van de auto moeten (laten) uitvoeren, vóór de koop. Omdat [eiseres] dat heeft nagelaten, komen de eventuele gebreken aan de auto op zichzelf voor haar rekening en risico., Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:4597  

Niet geklaagd na reparatie: verkoper niet in verzuim, geen ontbinding koopovereenkomst toegewezen, Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2023:1547

Verkoper niet in de gelegenheid gesteld gebreken te repareren :  De kantonrechter is van oordeel dat eiser gedaagde onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om tot herstel over te gaan en daarom verkeerde gedaagde niet in verzuim. Gedaagde heeft bovendien zowel op de zitting in april 2023 als op de zitting in juli 2023 aangegeven nog steeds bereid te zijn tot herstel, maar ook daar heeft eiser niet op gereageerd. Eiser had op grond van het voorgaande de tussen partijen gesloten overeenkomst niet buitengerechtelijk mogen ontbinden. ECLI:NL:RBNHO:2023:8079

Gebrek aan katalysator: koper kan bij snelheden boven 100 km/h niet voldoende optrekken, waardoor niet verkeersveilig, verkoper is aansprakelijk, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:8316

Wettelijk bewijsvermoeden: Autohandelaar wordt in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren van het vermoeden dat de auto ten tijde van de levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden ( NB: dat is thans 12 maanden,red ) na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet (artikel 7:18 lid 2 BW). Uit deze bepaling vloeit in dit geval voort dat de auto, waarbij zich na ongeveer zes weken een “intern gebrek” aan de motor heeft gemanifesteerd, ten tijde van de levering op 17 juni 2021 wordt vermoed niet aan de overeenkomst te hebben beantwoord. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:8123

Blijven branden van de motor-management-waarschuwingslampjes:  ...is de kantonrechter van oordeel dat met het blijven branden van de motormanagement-waarschuwingslampjes niet gesproken kan worden van ‘geschikt zijn voor normaal gebruik’ van de auto als bedoeld in artikel 7:17 BW , Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:7427

Versnellingsbak:  De kantonrechter is van oordeel dat met name de problemen met de automatische versnellingsbak een gebrek oplevert als gevolg waarvan de auto, indien dit gebrek niet hersteld wordt, een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Aldus is sprake van non-conformiteit in de zin van artikel 7:17 BW, Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:9443

Kilometerstand : Auto niet conform: kilometerstand onjuist. Vernietiging wegens dwaling. Verkoper wordt veroordeeld de auto in Duitsland bij koper op te halen en koopprijs terug te betalen. Kantonrechter Enschede 16 mei 2023 RBOVE:2023:2078

Koper had mogen verwachten dat motor niet meer dan 70.000 kilometer zou hebben gelopen: Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:2292

Geen kosteloos herstel geboden: Weliswaar heeft [gedaagde] aangeboden om tot herstel over te gaan, maar daarbij werd het voorbehoud gemaakt dat beide partijen de helft van de kosten moesten dragen. Daarmee heeft [gedaagde] geen kosteloos herstel aangeboden. Nu de bestelauto niet aan de koopovereenkomst beantwoordde en [gedaagde] de bestelauto niet (kosteloos) herstelde, had [eiser] het recht om met de brief van 17 juni 2021 tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:6771

Kilometerstand teruggedraaid bij koop tussen 2 particulieren: Het gaat om een koop tussen twee particulieren. Verder is het algemeen bekend dat met name bij tweedehands auto’s het risico bestaat dat de kilometerstand op de teller blijkt te zijn teruggedraaid. Volgens vaste jurisprudentie mocht [procesdeelneemster I] er onder die omstandigheden niet zonder meer vanuit gaan dat de kilometerstand zoals deze te zien was op de kilometerteller in de auto op het moment van de koop, correct was. Zij heeft niet betwist dat de kilometerstand van de auto helemaal niet ter sprake is gekomen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst en dat zij [procesdeelneemster II] daarnaar niet heeft gevraagd. Zij heeft daarom niet mogen verwachten dat de kilometerstand zoals deze zichtbaar was op de kilometerteller, juist was., Rechtbank Midden-Nederland,  ECLI:NL:RBMNE:2022:4047

Kilometerstand teruggedraaid bij koop tussen 2 particulieren: Koop auto via Marktplaats tussen twee particulieren. Kilometerstand teruggedraaid. Mededelingsplicht geschonden. Beroep op dwaling slaagt. Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:1627

Kilometerstand teruggedraaid bij koop van professionele verkoper: Kilometerstand blijkt teruggedraaid. Een professioneel verkoper komt niet altijd tekort als de kilometerstand niet klopt. In dit geval heeft hij echter onvoldoende duidelijk gemaakt dat er twijfel was over de juistheid. Koop terecht ontbonden. Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2020:3493

Kilometerstand, wederzijdse dwaling bij koop van particulier:  Gebrekkige tweedehands auto. Geen consumentenkoop. Koopovereenkomst wordt vernietigd, omdat sprake is van wederzijdse dwaling zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 1 sub c BW. Gedaagde moet daarom de koopprijs van € 12.800,00 terugbetalen aan eiser, waarop een gebruikersvergoeding in mindering gebracht.  ECLI:NL:RBMNE:2024:2823, Rechtbank Midden-Nederland, 07-02-2024

Motor stuk binnen 4 weken:  Binnen vier weken na aankoop motor stukgelopen. Op grond van de wet wordt vermoed dat gebrek al bestond bij koop. Autohandelaar onvoldoende aangevoerd dat gebrek na koop is ontstaan. Verkoper ( professional ) is aansprakelijk. Rechtbank Noord-Holland,  ECLI:NL:RBNHO:2022:7526

Motorproblemen:  Eiseres hoefde er niet van uit te gaan dat de auto binnen een paar maanden al dit soort grote en kortbare reparaties aan motor zou moeten ondergaan. Dit geldt te meer omdat gedaagde naar eigen zeggen op haar website een compleet aanbod biedt van geheel betrouwbare auto’s. In de advertentie van de Mini Cooper stond onder andere dat het een zeer mooie en technisch goed onderhouden auto betreft. Kantonrechter Utrecht 22 februari 2023 RBMNE:2023:873

Motor + bougies: kanntonrechter Maastricht 3 januari 2024 RBLIM:2024:51
Consumentenkoop auto met gebreken (motorproblemen met bougies). Kantonrechter volgt de buitengerechtelijke ontbinding en gelast terugname met restitutie koopsom.

Lekke koppakking: verkoper auto is aansprakelijk voor lekke koppakking. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. ECLI:NL:GHARL:2023:3915

Koper moet verkoper in de gelegenheid stellen de auto te herstellen:  Vordering tot schadevergoeding wegens levering van een auto die ten tijde van de levering al niet de eigenschappen zou hebben gehad, die de koper mocht verwachten. Afgewezen omdat de koper de verkoper niet in de gelegenheid heeft gesteld de auto te herstellen. Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:644

Doorgerotte kokerbalken:   De omstandigheid dat het gebrek van de doorgerotte kokerbalken pas na de aankoop van de auto is ontstaan, sluit immers niet uit dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt op de grond dat [eiseres c.s.] niet behoefde te verwachten dat een dergelijk ernstig gebrek binnen een jaar na aankoop zou ontstaan. Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2008:BD2410

Startproblemen:  professionele verkoper aansprakelijk voor startproblemen auto, ook la is er geen garantie gegeven en ondanks het feit dat koper een aantal maanden na levering zonder problemen kon rijden. Gelet op de leeftijd van de auto ( 9 jaar ) en de betaalde prijs voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen ( Kantonrechter Nijmegen 7 april 2023 RBGEL:2023:2855 ).

Distributieketting: vastlopen motor als gevolg van slijtageproces distributieketting. Omdat de BMW niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan eiser op grond van artikel 7:21 lid 1 onder b BW herstel van de afgeleverde zaak eisen.  Kantonrechter Utrecht 26 april 2023 RBMNE:2023:3611

Aandrijving: De auto gaf na zes weken de melding “problemen met aandrijving, ga naar uw BMW service dealer”. Bij onderzoek bleek dat er sprake was van een kapotte nokkenas (een afgebroken tandwiel van de nokkenas). Dat hiervan sprake is, is door gedaagde, niet, althans onvoldoende, betwist. Van een auto die wordt aangeboden in ‘nieuwstaat’ en waarbij geen gebreken zijn genoemd door de verkoper, hoeft de koper dergelijke gebreken aan de aandrijving niet te verwachten. Kantonrechter Haarlem 15 november 2023 RBNHO:2023:12245

Bekendheid met fenomeen schadeauto: Consumentenkoop auto. Deze blijkt gebreken te hebben en eiser vordert een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst is / wordt ontbonden dan wel de koopovereenkomst te vernietigen. Beroep op non-conformiteit afgewezen omdat eiser niet al te hoge verwachtingen mocht hebben van de auto. Eiser was volgens de factuur, waar zijn natte handtekeningen op staan, bekend met het fenomeen schadeauto. Daarmee heeft eiser bij de koop het risico aanvaard dat de auto een motorisch gebrek zou kunnen hebben, waar herstelkosten aan verbonden zijn. Aangezien eiser op de hoogte was, althans had kunnen/moeten zijn, van de (motorische) problemen met de auto, gaat een beroep op dwaling ook niet op. De vorderingen worden afgewezen. ECLI:NL:RBOVE:2023:3163

Trillingen en het rammelen : behoren tot de constructieve eigenschappen van de auto. Dat eiser door de trillingen en het rammelen minder prettig rijdt, kan zo zijn, maar dat betekent niet dat sprake is van een onveilige auto of een gebrek dat ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt. Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 12-01-2024  ECLI:NL:RBGEL:2024:356

Vochtprobleem Camper:  verkoper camper is aansprakelijk - mede gezien specifieke contractsbepalingen - voor vochtproblemen camper. ECLI:NL:RBMNE:2023:4198

Ontbrekende opties auto: verkoper moet koper auto schadeloos stellen voor het ontbreken van opties aan auto die koper wel mocht verwachten. ECLI:NL:RBROT:2023:7985

Cluasules in koopovereenkomst  “Het betreft een schadevoertuig! Alle gebreken zijn bekend bij de klant!” is niet gespecificeerd in koopovereenkomst en helpt verkoper niet. Kantonrechter Almelo 10 oktober 2023 RBOVE:2023:3995

 Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief