Loading...

recht-raad logo small

VOF beëindigen - met voorbeeld overeenkomst

vof beëindigen opheffen verdelen ontbinden

Hoe wordt een vof beëindigd? + voorbeeld beëindigingsovereenkomst vof

Een VOF is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen. Maar er kan een moment komen dat de samenwerking moet worden beëindigd. Daar kunnen diverse redenen voor zijn, zoals

  • een verstoorde werkrelatie, onderlinge spanningen;
  • verschillende visies op het werk en/of de onderneming;
  • onenigheid over de beloning en/of financiering
  • een vennoot wil stoppen of wat anders gaan doen
  • een vennoot functioneert niet goed, of is ziek

Hoe wordt een VOF dan beëindigd?

Een vof kan op verschillende manieren worden beëindigd. Hieronder worden de belangrijkste manieren genoemd.

Opzegging: een vennoot zegt op door zijn opzegging mede te delen aan de overige vennoten. Opzegging kan mondeling of schriftelijk. Schriftelijk heeft echter de voorkeur omdat de opzegging dan gemakkelijker te bewijzen is. Wel dient een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen.

Uitstoting: hiervan is sprake als vennoten door opzegging één van hun mede-vennoten uitstoten. Let op: dit kan alleen als de mogelijkheid van uitstoting in het VOF-contract is opgenomen.

Overeenkomst: vennoten kunnen onderling een overeenkomst sluiten over de beëindiging van de VOF of uittreding van 1, of meerdere, van de vennoten

Ontbinding door de rechter: een vennoot kan de rechter verzoeken de vof te beëindigen wegens gewichtige redenen.

Einde vof of voortzetting?

Een VOF is een samenwerkingsverband tussen personen. Dit brengt met zich mee dat het uittreden van een vennoot leidt tot ontbinding van de VOF, waarna het vermogen moeten worden verdeeld ( na betaling van de schulden). Dat is de hoofdregel. Omdat ontbinding en verdeling echter niet altijd wenselijk is bevatten veel VOF-contracten een zogeheten voortzettingsbeding en/of een vermogensbeding. Met behulp van dergelijke bedingen kan de onderneming worden voortgezet door de overblijvende vennoten of als éénmanszaak.

Waar heeft de uittredende vennoot recht op?

Het opgebouwde vermogen van de VOF is gezamenlijk eigendom van de vennoten. Dat vermogen moet bij opheffing van de VOF tussen de vennoten worden verdeeld (vereffend). Maar let op: eerst moeten de schuldeisers zijn betaald. Als de schuldeisers zijn betaald wordt het resterende vermogen verdeeld over de vennoten. Als er een negatief vermogen ( schuld) resteert wordt de schuld over de vennoten verdeeld.
Belangrijk: Een interne verdeling van schulden tussen de vennoten onderling, zegt niets over de schuldpositie tegenover derden. Meestal is elke (ex)vennoot tegenover derden voor 100% van de schuld aansprakelijk.

Tussentijdse balans

Bij het uitreden van een vennoot is het zaak dat de boekhouder/accountant een slotbalans opmaakt. Uit de slotbalans blijkt wat de vermogenspositie van de VOF is en wat elk der vennoten in het verleden mogelijk teveel of te weinig heeft opgenomen van de VOF-rekening gezien zijn aandeel in de winst of verlies van de VOF in het verleden. Ook met die zogenaamde ‘kapitaal-positie’ van elk der vennoten dient rekening te worden gehouden bij uitreding uit de vof.
De kapitaalpositie van de vennoten is vaak ook afhankelijk van wat de vennoot in het verleden bij de vof heeft ingebracht.

Verkoop van de zaak?

De vennoten kunnen overeenkomen de onderliggende onderneming als geheel aan een derde te verkopen. De onderneming kan echter ook worden voortgezet door 1 van de vennoten. In alle gevallen moet tussen de vennoten overeenstemming worden bereikt over de verkoopprijs. Vaak zal dan de hoogte van de goodwill ( als daar sprake van is ) een lastig te bepalen bedrag zijn. De vraag of er sprake is van goodwill, en zo ja hoe hoog die is, leidt vaak geschillen.
In sommige vof-contracten is opgenomen hoe de goodwill van een onderneming wordt bepaald. Dus kijk altijd eerst in de VOF-akte. In deze akte kan ook staan vermeld dat de voortzettende vennoot de verkoopprijs in termijnen kan afbetalen.

Verdeling vermogen: bron van conflicten

De verdeling van het vermogen van de (voormalige) VOF kan voor veel conflicten zorgen. De uitredende vennoot stelt vaak recht te hebben op een groter aandeel dan de overblijvende vennoot/vennoten wensen te betalen.
Maar de verdeling van het vermogen is niet altijd de enige bron van conflict. Conflicten kunnen ook bestaan over:

- Mag de voorzettende partij de handelsnaam blijven gebruiken?;
- Is de uitredende vennoot gebonden aan een concurrentiebeding?;
- Hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?
- Heeft de opzeggende vennoot wel of niet een redelijke opzegtermijn gehanteerd?
- Krijgt de uittredende vennoot zijn ingebrachte spullen terug ( denk aan een ingebrachte auto)?
- Hoe wordt intern de aansprakelijkheid naar schuldeisers geregeld?
- Wie neemt het huurcontract over?
- enzovoorts.

Beëindigingsafspraken goed vastleggen, voorbeeld beëindigingsovereenkomst VOF

Als de onderhandelingen over het uit elkaar gaan leiden tot een beëindigingsregeling is het raadzaam de daarbij gemaakte afspraken ‘zwart-op-wit’ vast te leggen. Wij kunnen u daarbij helpen. Of u kunt hiervoor een voorbeeld beëindigingscontract VOF bij ons bestellen.

 

Mediation

Bij de beëindiging van een vof lopen emoties vaak hoog op. Partijen houden vast aan hun eigen standpunten en komen er onderling niet uit. De zaak kan dan worden voorgelegd aan de rechter. Maar dat kost veel tijd en geld. Mediation is dan meestal een betere oplossing. Recht & Raad kan u in contact brengen met kundige certificeerde mediators die bedreven zijn in het oplossen van conflicten. Bel daarom bij een geschil met de VOF met ons kantoor op 020 -6890 863 of mail ons.

Inschakelen van de rechter
Als vennoten er onderling niet uitkomen en niet willen kiezen voor mediation, kan de ontbinding en verdeling voorgelegd worden aan de rechter. De rechter zal dan een uitspraak doen over de geschilpunten die partijen verdeeld houden. De (ex)vennoten dienen zich te houden aan die uitspraak.

Rechtshulp bij ontbinding en verdeling VOF

Het beëindigen van een vof kan tot veel conflicten leiden. De belangen zijn groot, een kostbare misstap is zo gemaakt. Wilt u uw belangen laten vertegenwoordigen door een jurist gespecialiseerd in vof-zaken, neem dan contact met ons op. Bel 020 – 6890 863 of mail.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief