Loading...

recht-raad logo small

Voorbeeld verbeterplan verbetertraject

 

Voor u als werkgever is het van belang dat uw werknemers goed functioneren. Maar wat te doen als u geconfronteerd wordt met een werknemer die niet goed functioneert? Hieronder leest u wat u moet doen en kunt u een voorbeeld verbeterplan bestellen.

Tijdig aanspreken werknemer

Het is van belang dat u een werknemer die ondermaats presteert snel aanspreekt op zijn functioneren. Het is daarbij zaak met concrete voorbeelden aan te geven op welke punten de medewerker zich dient te verbeteren.

Verbeterplan

Als uw medewerker nadat hij op zijn presteren is aangesproken nog altijd niet goed functioneert, is het van belang dat een verbetertraject wordt gestart.
Een verbetertraject is een traject dat u samen met uw werknemer aangaat met het doel de prestaties van de werknemer op het gewenste niveau te krijgen.

Inhoud verbetertraject

In het verbetertraject of verbeterplan moet worden aangegeven aan welke functie-eisen werknemer dient te voldoen en aan welke eisen hij (nog) niet voldoet.  Zie hiervoor bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Geef in het verbetertraject zoveel mogelijk concreet aan welke acties en doelen werknemer binnen welke termijnen dient te realiseren en hoe die inspanningen en resultaten worden getoetst.

Het is uiteraard van belang dat realistische doelen worden gesteld. Als er onhaalbare doelen worden gesteld, zal er geen sprake zijn van een goed verbetertraject.

Uit rechtspraak blijkt dat de werknemer niet alleen concreet moet weten wat er van hem wordt verwacht, maar ook wat de consequenties zijn bij onvoldoende verbetering (zoals herplaatsing, functiewijziging, ontslag ). Neem deze gevolgen daarom op in het verbeterplan.

voorbeeld verbeterplan verbetertraject

Werkgever moet werknemer ondersteunen

U kunt er als werkgever niet mee volstaan werknemer te wijzen op zijn punten van ondermaats presteren. U dient er als werkgever actief aan mee te werken het presteren van werknemer te (helpen) verbeteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching en scholing.

Tussentijdse evaluatie over functioneren en verbeterplan

Het is zaak het verbetertraject tussentijds te evalueren, zodat blijkt wat goed gaat en wat nog niet. Een wekelijkse of 2 wekelijkse bespreking is daarbij raadzaam. In die tussentijdse evaluatie(s) kan bijvoorbeeld blijken of werknemer nog ergens hulp bij nodig heeft.

Lengte verbetertraject

In de wet staat niet omschreven hoelang een verbetertraject dient te duren. Maar het zal duidelijk zijn dat de werknemer voldoende de kans moet krijgen om zijn werk op niveau te krijgen. Vaak variëren verbeterplannen tussen de 3 en 6 maanden, waarbij een kort traject vaak wordt toegepast bij korte dienstverbanden en een lang verbetertraject bij werknemers die al lang in dienst zijn.

Eindevaluatie

Bespreek na afloop van het verbeterplan de resultaten met de werknemer. Bied werknemer daarbij de gelegenheid aan te geven wat zijn mening is over zijn functioneren en het verloop van het verbeterplan. Als er duidelijke externe oorzaken zijn waarom het functioneren van werknemer nog niet naar tevredenheid is, verleng dan het verbetertraject nog met een aantal weken.

Als de medewerker na afloop van het verbetertraject weer naar behoren functioneert, kan het dossier, al dan niet voorlopig, worden gesloten. Als het presteren nog steeds ondermaats is kunnen werkgever en werknemer proberen een minnelijke beëindigingsregeling te treffen ter afronding van de arbeidsovereenkomst.

Beëindigen arbeidsovereenkomst, ontslag

In het geval werknemer blijvend onderpresteert en een minnelijke regeling om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ( bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst of settlement agreement ) niet mogelijk blijkt, zal werkgever beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de rechter kunnen verzoeken.

Als een goed verbetertraject is doorlopen, maar werknemer op essentiële punten niet goed presteert, is de kans groot dat de rechter de arbeidsovereenkomst zal beëindigen. Als er daarentegen fouten door werkgever zijn gemaakt in het verbetertraject is de kans groot dat het ontslagverzoek wordt afgewezen of dat werknemer aanspraak kan maken op een extra ontslagvergoeding.

Herplaatsing

Als uw werknemer structureel niet goed presteert kan dat een redelijke grond zijn voor ontslag. Echter alvorens u tot ontslag kunt overgaan, dient (op grond van de wet) eerst onderzocht te worden of werknemer kan worden herplaatst. De werkgever heeft hierin een actieve rol, inhoudende dat werkgever niet alleen actief moet zoeken naar een passende functie, maar waar mogelijk ook eventuele belemmeringen voor een passende functie opheft. Hoe groter de organisatie, des te meer wordt er van de werkgever verwacht. Daar staat tegenover dat ook van de werknemer verwacht wordt open te staan voor andere passende functies.

Degradatie

Bij structureel onderpresteren valt ook nog aan degradatie te denken, te weten het vervullen van een eenvoudiger functie tegen lager salaris, of eventueel dezelfde functie met een lager salaris en lagere functie-eisen. U kunt hierover in onderhandeling gaan met uw werknemer.

Conclusie over verbeterplan

Het is van uiterst belang dat een verbetertraject of een verbeterplan voldoet aan de eisen die volgen uit de rechtspraak. Indien u als werkgever ‘steken laat vallen’ kan dat verregaande gevolgen hebben. U kunt de betreffende werknemer niet ontslaan, of slechts tegen een hoge ontslavergoeding. Voorkom kostbare missers en laat u goed adviseren door onze specialisten en bestel het voorbeeld verbeterplan dat wij voor u opstelden aan de hand van de eisen uit de jurisprudentie. Bel voor rechtshulp: 020 - 6890 863 of mail, of bestel hieronder het verbeterplan.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief