Loading...

recht-raad logo small

Wanneer recht op overwerkvergoeding?Wanneer heeft werknemer recht op overwerkvergoeding?

Veel werknemers werken regelmatig meer uren bij hun baas dan genoemd is in hun arbeidscontract. Wat zijn de juridische regels over ‘overwerk’? Kan werkgever de werknemer verplichten tot overwerk? Moet overwerk worden uitbetaald?

overwerk overwerkvergoeding

Wat zijn de regels inzake overwerk?

De term ‘Overwerk’ staat niet opgenomen in de wet. Maar je kan stellen dat er sprake is van overwerk als een medewerker in opdracht van de werkgever meer uren werkt dan is afgesproken.
Een medewerker is niet verplicht om over te werken, behalve als daarover afspraken zijn gemaakt in een cao of in de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever mag in de regel in de arbeidsovereenkomst opnemen dat overwerk is verdisconteerd in het salaris. Er is dan geen extra loon verschuldigd.
Echter: ook al valt overwerk vaak onder het reguliere salaris toch kan zich een situatie voordoen waarin een vergoeding voor overwerk passend is, blijkt uit een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch.

Wat was het geval ?

Werkneemster was werkzaam als assistent-bedrijfsleider in een Brabants danscafé. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat werkneemster – indien nodig – overuren zou draaien die niet apart vergoed werden, maar deel uitmaakten van het gebruikelijke salaris. In de praktijk blijkt het overwerk zich niet te beperken tot enkele uren per week, maar gaat het om 25% tot 50% meer uren werk dan afgesproken in het contract en zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat. Volgens werkneemster is dit in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ze start een rechtszaak.

Wat vindt het hof?

Het hof stelt voorop dat het een werkgever vrij staat om (enige) overuren te verdisconteren in het reguliere salaris. In dat geval zou de werkneemster kunnen verwachten dat zij met enige regelmaat overwerk moest verrichten zonder hiervoor betaald te worden. Maar, zo stelt het hof, het verrichten van 25% tot 50% aan overuren zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat, is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het hof stelt het deel waar zij wel rekening mee moest houden vast op 10%. Daarvan uitgaande moet de werkgever een vergoeding voor overuren nabetalen van circa € 14.000 bruto.

Conclusie inzake overwerk

Is er geen CAO dan zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer over overwerk leidend, tenzij deze in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid of met het goed werkgeverschap. Dit is bijvoorbeeld het geval als het aantal overuren disproportioneel is, bijvoorbeeld meer dan 10% van de contracturen.

Werkgevers let op

Elke werkgever moet een objectieve registratie van de werkuren bijhouden. Doet hij dat niet dan gaat een rechter uit van de administratie van de werknemer inzake de door hem/haar gewerkte extra uren en mag de werkgever slechts tegenbewijs leveren.
Voorkom betaling onder het wettelijk minimumloon
Om de toepassing van het wettelijke minimum te waarborgen wordt voor het minimumloon gekeken naar de feitelijk gewerkte uren in vergelijking met het overeengekomen loon. Overwerk kan dus betekenen dat de werknemer per daadwerkelijk gewerkt uur onder het wettelijk minimumloon uitkomt. Dat moet worden voorkomen.

Hoe overwerk opnemen in arbeidscontract?

Zoals gezegd kunnen overuren verdisconteerd worden in het salaris. Maar hoe neem je dat op in de arbeidsovereenkomst? 
Dit kan door de volgende (of een soortgelijke) clausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst: “Een vergoeding voor overwerk wordt geacht te zijn inbegrepen in het salaris” of “overwerk wordt niet afzonderlijk vergoed”.

Rechtshulp bij (discussies over ) overwerk nodig?

Bent u werkgever of werknemer en heeft u te maken met een vordering ter zake van overwerk?  Bel of mail met onze juristen. 
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief